POLITICA CU PRIVIRE LA CONFIDENȚIALITATE ȘI
UTILIZAREA COOKIE-URILOR

     Ne preocupăm constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm să fie prelucrate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu regulamentele și instrucțiunile obligatorii emise de către autoritățile competente, dar și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate.

     Prin această Politică cu privire la Confidențialitate și utilizarea Cookie-urilor, pe care ne angajăm să o revizuim la anumite intervale de timp, în vederea îmbunătățirii ei continue, înțelegem să ne îndeplinim, față de toate categoriile de persoane fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm, obligația de informare, de a proteja și respecta confidențialitatea datelor Dvs., de a explica modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele Dvs. personale, de a prezenta modul în care datele Dvs. personale sunt colectate și utilizate, precum și drepturile pe care le aveți.

     Vă vom prezenta în continuare ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm în cadrul activității noastre, cine sunt persoanele vizate de această prelucrare, în ce scopuri utilizăm datele cu caracter personal, către cine le dezvăluim sau le transferăm, cât timp le păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și le pot exercita în legatură cu această prelucrare.

     Ori de câte ori vom avea posibilitatea obiectivă de a informa, în mod direct, anumite categorii de persoane vizate despre prelucrarea datelor lor, ne angajăm să procedăm în acest sens. În unele cazuri însă, fie nu avem posibilitatea obiectivă, fie ar implica un efort disproporționat să ne îndeplinim direct acestă obligație. Pentru toate aceste situații, ne îndeplinim obligația de informare prin această Politică de confidențialitate.

     În cazul în care nu sunteți familiarizați cu sensul diferiților termeni de specialitate utilizați, vă recomandăm să studiați mai întâi secțiunea referitoare la:

I. Informații generale. Noțiuni principale

     Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale noastre, în calitate de operator de date.

     Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.licitez.eu

date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcţionale sau geografice;

operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;

persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator;

terţ – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decît subiectul datelor cu caracter personal, decît operatorul ori persoana împuternicită de către operator şi decît persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

destinatar – orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, căreia îi sînt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terţ. Nu sînt considerate destinatari organele din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti cărora li se comunică date cu caracter personal în cadrul exercitării competenţelor stabilite de lege;

consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;

depersonalizarea datelor – modificarea datelor cu caracter personal astfel încît detaliile privind circumstanţele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile ori să permită atribuirea doar în condiţiile unei investigaţii care necesită cheltuieli disproporţionate de timp, mijloace şi forţă de muncă.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

     Dacă sunteți client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, informații demografice, așa ca vârsta, data nașterii, sexul și limba nativă, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct, în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unui mesaj prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

     Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google vom prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

     În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail, în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate, iar contul creat va fi șters automat.

     Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le furnizați, în mod direct, în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

     Alte date cu privire la serviciul utilizat, precum datele colectate prin intermediul tehnicilor cookies sau altor tehnologii aferente Internetului sau a navigării prin rețeaua de telefonie mobile, date colectate în baza acordului Dvs. și prezentate detaliat, în momentul în care vă este solicitat acordul.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

     Dacă sunteți client/vizitator/abonat al site-ului vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale, pentru preluarea, validarea, expedierea anunțurilor plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării anunțurilor, organizarea licitațiilor etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră, în acest scop, are la bază cuprinsul definit în Termeni și Condiții – https://licitez.eu/termeni-si-conditii/.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări privind anunțurile plasate şi serviciile pe care le oferim prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a îmbunătății, permanent, experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

     În principiu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, atât cât este necesar, pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu excepția cazului în care o păstrare mai îndelungată este cerută sau autorizată prin legea aplicabilă. Păstrarea datelor anonimizate nu este reglementată de asemenea limitări sau cerințe. Noi tindem să nu stocăm informații învechite sau inutile, și să asigurăm actualizarea corectă a datelor personale și nu doar despre client.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ce țin de desfășurarea activității prin intermediul site-ului, noi putem dezvălui datele dumneavoastră către executorii judecătorești, administratori ai insolvabilității și alte terțe persoane sau entități, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară ca urmare a participării la licitații a Dvs sau procurării unor bunuri la vânzări directe, conform anunțurilor plasate pe site;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • în cadrul unui proces de judecată sau la solicitarea unei autorități competente, cu scopul de a corespunde legislației aplicabile sau a unei încheieri judecătorești, sau în contextul unui proces de judecată;
 • totodată, putem divulga datele personale autorităților competente (organelor de poliție sau serviciilor de urgență), când acestea sunt cerute prin lege, dar mereu în conformitate cu situația concretă create;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Cum utilizăm tehnicile Cookies?

     Asemenea multor altor site-uri web, noi utilizăm tehnicile cookies. Cookies-urile ne ajută să determinăm cele mai populare rubrici ale site-urilor și paginii noastre web, și frecvența accesării acestora. Informația rezultată este utilizată pentru prestarea, perfecționarea și analiza serviciilor. Cookies-urile pot fi dezactivate din setările motorului de căutare. Dorim să vă atragem atenția asupra faptului ca, în unele cazuri, cookies-urile pot reduce viteza de reacționare a motorului de căutare și funcționalitatea acestuia sau împiedica accesul către unele site-uri web.

VII. Informația căpătată prin utilizarea cookies-urilor este utilizată preponderent pentru:

 • Cookies-urile funcționale și prestarea de servicii: cookies-urile sunt foarte importante pentru funcționarea site-ului nostru web și pentru serviciile noastre electronice, deoarece acestea asigură o experiență de navigare plăcută. De exemplu, la alegerea utilizatorului, acesta poate să nu introducă numele de utilizator, parola și alte opțiuni de personalizare la fiecare autentificare în sistem.
 • Perfecționarea Serviciului: prin monitorizarea utilizării cookies-urilor, noi putem îmbunătăți funcționarea site-ului nostru web și a serviciilor noastre electronice. Noi primim informații cu privire la cele mai populare rubrici ale site-ului nostru web.
 • Analiza utilizării: noi utilizăm cookies-urile pentru a compila statistici cu privire la numărul de vizitatori ai paginilor noastre web și pentru a evalua eficiența publicității.
 • Orientarea marketingului spre o anumită țintă: prin intermediul cookies-urilor noi putem colecta informații pentru a oferi publicitate sau conținut pentru un anumit motor de căutare, prin crearea diferitor grupuri-țintă.
 • În limita prevăzută de lege, noi putem combina informația primită prin intermediul cookies-urilor cu informația despre alte conectări pe care le-a făcut același utilizator (informații cu privire la serviciile utilizate).

     Site-ul web conține link-uri ce trimit la website-uri, produse și servicii ale părților terțe, precum și link-uri către rețelele de socializare (Facebook etc.). serviciile sau aplicațiile părților terțe, afișate pe website-ul companiei sunt supuse politicii de confidențialitate a părților terțe.

     Vă îndemnăm să vă informați despre practicile de confidențialitate ale acestor părți terțe.

VIII. Care sunt alegerile și drepturile Dvs.?

Aveți dreptul de a:

 • afla ce informații despre Dvs. am colectat și plasat spre stocare, cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede contrariul. Puteți verifica informația Dvs. gratuit, adresând o solicitare în acest sens.
 • solicita ca datele personale incorecte, inutile sau învechite, să fie corectate sau înlăturate.
 • să retrageți orice consimțământ pe care l-ați acordat. În cazul în care procedați astfel, este posibil să nu mai fim în stare de a vă presta servicii.
 • în cazul în care considerați că nu am respectat prezenta Politică cu privire la Confidențialitate și utilizarea Cookie-urilor sau legislația aplicabilă, aveți dreptul de a depune o plângere la adresa de e-mail: baejprim@gmail.com sau o reclamație oficială la adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova (care este autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal în Republica Moldova).